Image1
De procedure
In het eerste gesprek wordt bepaald welk vraagstuk of doel centraal zal komen staan in het coachingtraject. Op basis hiervan kan een indicatie gegeven worden van de duur en intensiteit van de begeleiding. Dit dient als uitgangspunt, waarbij in overweging moet worden genomen dat zich altijd nieuwe vraagstukken aan kunnen dienen in de loop van het traject.

De psycholoog-coach werkt vanuit een brede taakopvatting, waarbinnen alle aspecten van uw leven aan bod mogen komen. U geeft zelf aan waaraan u wilt werken, doch de coach neemt ook een eigen verantwoordelijkheid en zal op grond van haar professionaliteit wijzen op belangrijke obstakels of problemen.
De coach biedt een actief luisterend oor, waardoor u uw problemen op een rij kunt krijgen, uw doelen weer helder voor ogen hebt. De coach vraagt door om tot de kern te komen en schept helderheid door u te ondersteunen het kluwen van uw ervaringen, gedachten en wensen te ontwarren.
Psychologische testen kunnen handvatten bieden en vandaar ingezet worden in het proces.

Personal coaching
Voor personal coaching zijn in de regel 6 tot 10 sessies van anderhalf uur nodig om een bepaalde situatie of probleem te analyseren en uit te werken, het kluwen te ontwarren, opdrachten uit te voeren en de gestelde doelen te bereiken. In veel gevallen ontstaat een contact (van enkele maanden), waarin in eerste instantie wekelijks of twee-wekelijks en later maandelijks personal coaching gesprekken plaatsvinden. Vaak wordt na afronding van het traject een (half)jaarlijkse afspraak gemaakt om met u te kijken of u nog op het door u gekozen pad bent. Ook tussentijdse afspraken voor klankbordgesprekken zijn mogelijk.

Relatiecoaching
Bij relatiecoaching is het eerste gesprek, waarin de doelstelling van de begeleiding wordt vastgesteld, meestal een gezamenlijk gesprek. Naast verdere gezamenlijke gesprekken, kunnen ook individuele sessies plaatsvinden.
Situaties die problemen opleveren worden besproken en de coach zoekt samen met u naar manieren om met de problemen om te gaan. U wordt zich bewust van onderlinge reacties op elkaar en begrijpt welke invloed u op de ander heeft. In elke sessie krijgt u een aantal praktische opdrachten mee voor thuis. Het is dan ook van belang dat u beiden gemotiveerd bent.
In de begeleiding zal u inzicht worden geboden in communicatieprocessen en –regels. Door dat inzicht en naleven van communicatieregels bent u in staat misverstanden die het gevolg zijn van een gestoorde communicatie te voorkomen.
De tijdsduur van het traject is onder meer afhankelijk van de beginsituatie. Gemiddeld zijn er ongeveer 5 sessies van anderhalf à twee uur mee gemoeid. Deze vinden meestal binnen 3 maanden plaats.