Image1
Privacy
De zorgverzekeraar wil dat zorgaanbieders steeds meer informatie over u administreren, waartoe zij toegang willen hebben, o.a. uw diagnose. U mag tegen het kenbaar maken van uw diagnose bezwaar maken. Persoonlijk zijn wij van mening dat het doorgeven van uw diagnose een aantasting is van uw privacy. De wettelijke regels hierover hebben als uitgangspunt: “Alleen medewerkers die daadwerkelijk een behandelrelatie hebben met de patiënt, mogen toegang hebben tot de patiëntgegevens, of indien toegang nodig is voor de afwikkeling van de behandeling”.

U kunt hier een formulier downloaden, het printen en invullen. U kunt daarmee aangeven dat u bezwaar heeft tegen het verstrekken van privacy-gevoelige informatie.


Uw gegevens (naam, adres, leeftijd enzovoort) die voor het verlenen van hulp in onze administratie moeten staan, worden geregistreerd volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Iedere organisatie is wettelijk verplicht om correct met privacygevoelige gegevens om te gaan. Dit betekent dat uw gegevens niet toegankelijk zijn voor buitenstaanders. Ook hebben wij beroepsgeheim. Zonder uw toestemming mogen wij nooit gegevens doorgeven aan derden. Soms is het, voor de goede voortgang van de behandeling, nodig om te overleggen met een andere psycholoog of met een psychiater. Ook zij zijn uiteraard geheimhouding verplicht.

Het dossier
In uw dossier noteren wij uw gegevens en voor zover nodig die van uw gezin. Wanneer u niet meer bij ons komt, sluiten wij het dossier af. Na afsluiting van het dossier zijn wij wettelijk verplicht dit 10 jaar te bewaren en het daarna te vernietigen. Als u wilt dat uw dossier eerder dan de wettelijke termijn wordt vernietigd, moet u dat schriftelijk kenbaar maken. Enkele gegevens over uw behandeling worden, in anonieme vorm, gebruikt om aan de Landelijke Vereniging van Eerstelijnspsychologen verslag te doen van onze activiteiten.

Recht op inzage en verbetering
U heeft het recht om uw dossier in te zien. Voor een enkel gegeven kan dit tijdens een consult. Voor inzage van meer gegevens kunt u een aparte afspraak maken. U kunt uw persoonsgegevens laten wijzigen indien ze niet juist, onvolledig of niet nodig zijn voor het doel van de registratie. U kunt een kopie ontvangen van het dossier (de werkaantekeningen maken geen deel uit van het dossier). We vragen hiervoor een onkostenvergoeding.

Audio- en video-opnames
Mogelijk vragen wij u toestemming voor het maken van beeld- en/of geluidsopnames ten behoeve van het zicht op de behandeling en, in het kader van kwaliteitsbewaking, op het eigen functioneren van de behandelaar. Tevens kan u gevraagd worden of een psycholoog in opleiding, in verband met diens scholing, aanwezig mag zijn bij de gesprekken.

Uw toestemming
Op het antwoordformulier verklaart u geïnformeerd te zijn over bovenstaande zaken en geeft u aan of u al dan niet toestemming geeft voor het informeren van uw huisarts.