Image1
Tarieven

Prestatie Behandeling kort – middel – intenstief

De overheid heeft bepaald dat in plaats van op consultbasis wordt gedeclareerd op prestatiebasis. Afhankelijk van de ernst en complexiteit van uw problematiek wordt ingeschat wat voor behandeling u nodig heeft (kort, middel of intensief) en worden er verschillende tarieven gehanteerd. Er bestaat een maximum aantal minuten dat aan uw behandeling besteed mag worden. Uw behandeling bestaat uit gesprekken, diagnostiek, e-mailconsulten etcetera. Daarnaast is er sprake van indirecte tijd, zoals het uitwerken van psychologisch onderzoek, voorbereiding van uw consult, rapportage ed. In de praktijk zal het merendeel van de bestede tijd vooral bestaan uit gesprekken. Vandaar dat de onderstaande wettelijk vastgestelde WMG-tarieven (Wet Marktordening Gezondheidszorg) die van toepassing zijn op behandelprestaties met een startdatum in 2014, daar naar teruggerekend zijn, als richtlijn:

Tarieven

Voor behandelprestaties met een startdatum in 2017 zijn de WMG-tarieven: Kort € 472,65; Middel € 805,34; Intensief € 1.262,82; Transitie € 192,92.

PsychologenPraktijk Tolakker heeft geen contracten afgesloten met zorgverzekeraars. U betaalt dus zelf de rekening aan de praktijk en afhankelijk van de polisvoorwaarden van uw zorgverzekeraar voor contractvrije zorgaanbieders krijgt u een gedeelte of soms helemaal de kosten van uw behandeling terug.

Prestatie Transitie
De transitieprestatie wordt in rekening gebracht indien u wordt doorverwezen en u voldoet niet aan de voorwaarden die gesteld zijn voor verzekerde zorg. Dan wordt met u overlegd, of u in behandeling blijft via het OVP-product (u betaalt dan zelf) of dat u terugverwezen wordt naar de huisarts. In dat laatste geval krijgt u een factuur met daarop het transititietarief.

Om te voorkomen dat u aan het eind van de behandeling geconfronteerd wordt met een groot bedrag ineens om te betalen (zie schema tarieven), werken wij met een maandelijks voorschot gebaseerd op de geleverde zorg in die maand. Hierbij gaan wij uit van 95 euro per gesprek. Betaling vindt plaats per automatische incasso.

Tarief OVP, niet-basispakketzorg consult

Deze prestatie is bedoeld voor cliënten die zorg ontvangen welke niet behoort tot het verzekerd pakket op grond van de Zorgverzekeringswet (Zvw) maar wel zorg is zoals omschreven in de WMG (Wet Marktordening Gezondheidszorg). Bepaalde klachten en behandelingen zijn namelijk uitgesloten van vergoeding door de zorgverzekeraar. Bij een OVP gaat het om het bieden van zorg, dus diagnostiek en behandeling bij psychische problematiek (curatieve GGZ) die niet in het verzekerde pakket is opgenomen. De kosten hiervan zijn 95 euro per sessie.

Dit tarief geldt ook als u komt voor gesprekken, zonder verwijzing en de kosten zelf betaalt.

Afmelding of verzetten afspraak
: Meldt u tijdig af!
Indien u onverwacht verhinderd bent of u wilt een afspraak verzetten, neem dan zo snel mogelijk contact op. Bij no-show of afzegging minder dan 24 uur van tevoren (uitgaande van werkdagen), wordt het OVP tarief in rekening gebracht, ongeacht de reden van afmelding. Zorgverzekeraars vergoeden alleen als de behandeling heeft plaatsgevonden!

* Disclaimer: het overzicht van kosten en vergoedingen is met zorg samengesteld op basis van informatie zoals op internet gevonden op de websites van de zorgverzekeraars. doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Er kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt. Kijk het altijd zelf na in uw polis, of informeer bij uw zorgverzekeraar.